Časté dotazy

tisk

Jaký je postup při likvidaci použitých obalů od lepidel ?

Provádění likvidace obalů zajišťují Autorizované obalové společnosti, z nichž si Plastservis vybral EKO-KOM. S touto společností máme uzavřenou smlouvu a platíme poplatky za likvidaci všech typů obalů (kartony, sklenice, plastové obaly, plechovky), které dodáváme na trh. Naši odběratelé si použité obaly buď sami odvezou do místa určeného pro svoz odpadů (nejbližší místo musí znát každý obecní úřad), nebo si zajistí nějakou svozovou společnost. Vlastní likvidaci odpadů pak platí Plastservis, v rámci uvedené smlouvy s EKO-KOM, dopravu do místa svozu pak odběratel (právnická osoba).

Jaký vliv mají nízké teploty při skladování a dopravě lepidel na možnost jejich dalšího použití ?

Na nízké teploty jsou citlivá především disperzní lepidla, z našich dodávaných se jedná o typy Svitex, Vukotex, Köracoll a Köratex. Již při poklesu teploty na 5–10°C  dochází u disperzních lepidel často k jevu krémovatění, narůstání viskozity a postupnému zvětšování částic, až ke srážení do větších shluků nebo dokonce zgelovatění (ztuhnutí) celého obsahu nádoby. Tyto pochody jsou nevratné a ani zahříváním nebo ředěním přídavkem malého množství vody nelze tato lepidla uvést zpět do původního a použitelného stavu.

Rozpouštědlové přípravky - lepidla, síťovadla a primery se rovněž při poklesu teplot pod +10°C nebo až pod 0°C stávají  velmi viskózní až pastovité nebo dokonce tuhé. Na rozdíl od disperzních lepidel však u nich obvykle lze zpětně dosáhnout původní zpracovatelnost. Přitom je třeba uplatnit následující postup: 
1) V závislosti na objemu nádoby musí být výrobek skladován nejméně 3 dny při zvýšené
    teplotě  25 – 35° C.
2) Po této době se lepidlo promíchá a změří jeho teplota.
3) Jestliže byla při měření zjištěna teplota alespoň 18–21°C, může být lepidlo zpracováno, při
    zjištění nižší teploty musí být doba  temperování prodloužena.
Je-li postup správně proveden, nedochází u našich lepidel ke zhoršení vlastností při jejich zpracování.

K zabránění těchto jevů proto v zimním období doporučujeme zkrátit dobu přepravy na nezbytně nutnou a využívat izotermické skříňové nákladní automobily.Po technologické stránce je třeba mít na zřeteli, že všeobecně jsou naše lepidla vyvinuta pro použití při dílenské výrobě při teplotě zpracovávaného lepidla a teplotě místnosti minimálně +18°C.

Posuzování emisí rozpouštědel při výrobě obuvi.

Při vstupu ČR do EU byly přijaty nové zákony, které podstatně zpřísnily nároky na kvalitu pracovního a životního prostředí. Evropské směrnici Rady 1999/13/ES odpovídá  naše vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb. v platném znění, která je průvodní vyhláškou k zákonu O ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění. Touto vyhláškou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování, tj. podniků  emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla.

Pro výrobce obuvi platí následující rozdělení dle spotřeby organických rozpouštědel:
1. Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 až 5 tun
jsou středním zdrojem znečišťování ovzduší. Emisní limit není touto vyhláškou stanoven, v současné době příslušný Krajský úřad však může v odůvodněných případech stanovit obecné emisní limity.

2.Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než  5 tun

jsou velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Emisní limit je pro výrobu obuvi konkretizován na
25g/pár (podíl hmotnosti celkových emisí organických  rozpouštědel a počtu expedovaných párů) a platí k termínu 31.října 2007.